Tác động của tiếp xúc đa thị trường và rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  • Nguyễn Đức Trung
  • Hồ Thị Ngọc Tuyền
Từ khóa: Tiếp xúc đa thị trường, rủi ro tín dụng, hiệu quả hoạt động, GMM, ngân hàng thương mại

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của tiếp xúc đa thị trường (TXĐTT) và rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động (HQHĐ) với dữ liệu thứ cấp được thu thập từ 33 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2008–2017. Thông qua việc ước tính chỉ số TXĐTT MMC1, chỉ số kết hợp rủi ro tín dụng và TXĐTT (MMC1*NPL) và HQHĐ của các NHTM được đo lường bằng lợi nhuận điều chỉnh rủi ro (RAROA), kết quả nghiên cứu cho thấy TXĐTT có tác động đến cạnh tranh, rủi ro tín dụng và HQHĐ của các NHTM Việt Nam; sự kết hợp của rủi ro tín dụng và TXĐTT có ảnh hưởng đến HQHĐ của NHTM Việt Nam. Nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị đối với các nhà quản lý các NHTM cũng như các gợi ý các chính sách về TXĐTT, kiểm soát rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam trong điều kiện cạnh tranh gia tăng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT