Rủi ro và thách thức an ninh mạng trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

  • Văn Phương Nguyễn
  • Văn Diễn Trần
Từ khóa: an ninh mạng, rủi ro, thách thức, ngân hàng trực tuyến, Internet

Tóm tắt

Không gian mạng cung cấp tiềm năng vô hạn về hội nhập toàn cầu và phát triển kinh tế xã hội trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, rủi ro và thách thức về an ninh mạng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người sử dụng Internet; đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Chính vì thế nghiên cứu này nhằm khám phá và làm rõ những rủi ro, thách thức về an ninh mạng trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định tính thông qua 10 cuộc phỏng vấn chuyên sâu và ứng dụng phần mềm NVIVO để phân tích nội dung phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu nhằm giúp cho người sử dụng dịch vụ ngân hàng online và các nhà quản lý ngân hàng thấy rõ vấn đề an ninh mạng. Đồng thời kết quả nghiên cứu này sẽ làm sáng tỏ cách thức mà các nhà hoạch định chính sách có thể phát triển khung chính sách an ninh mạng trong lĩnh vực ngân hàng, cân bằng các khía cạnh lợi ích của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-25
Chuyên mục
Bài viết