Quay trở lại chi tiết bài viết Vai trò trung gian của sự tương thích giá trị trong mối quan hệ giữa tính cách chủ động và hành vi giúp đỡ của nhân viên Tải xuống tải PDF