Thiết kế mồi gene cho phản ứng Nested-MSP khuếch đại gene RASSF1A (Ras association domain family member 1)

  • Thiều Hồng Huệ
  • Nguyễn Ngọc Toàn
  • Trần Thị Quế Trân
  • Nguyễn Thị Thu Thảo
  • Nguyễn Thành Đạt
  • Ngô Đông Kha
  • Lao Đức Thuận
  • Lê Huyền Ái Thúy
Từ khóa: methyl hóa; nested-MSP; RASSF1A; ung thư vòm họng

Tóm tắt

Tính chất methyl hóa các gene ức chế khối u là một trong những nguyên nhân gây nên ung thư vòm họng. RASSF1A là một gene ức chế khối u đóng vai trò quan trọng trong điều hòa chu kì tế bào, điều chỉnh sự ổn định của các vi ống và có khả năng kiểm soát sự xâm lấn và di căn. Trong nghiên cứu, các cặp mồi sử dụng cho phương pháp Nested-MSP sẽ được thiết kế dựa trên các công cụ tin sinh học: Methprimer, IDT và Annhyb. Kết quả chúng tôi đã thiết kế thành công các cặp mồi, bao gồm: mồi ngoài, mồi methyl và mồi unmethyl sử dụng cho phản ứng Nested-MSP khuếch đại sản phẩm PCR với kích thước lần lượt là 392bp, 200bp và 173bp. Như vậy, từ nghiên cứu này cung cấp cặp mồi cho phản ứng Nested-MSP hướng tới khảo sát tính chất methyl hóa của gene RASSF1A trên Ung Thư Vòm Họng (UTVH).

Tác giả

Thiều Hồng Huệ

Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Toàn

Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Trần Thị Quế Trân

Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thu Thảo

Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thành Đạt

Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngô Đông Kha

Cơ sở 2, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Lao Đức Thuận

Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Lê Huyền Ái Thúy

Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-22
Chuyên mục
Bài viết