Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa và kháng viêm của cao chiết nấm Vân Chi đỏ Pycnoporus sanguineus phân lập tại Việt Nam

  • Nguyễn Thị Phương
  • Ngô Nguyên Vũ
Từ khóa: cao chiết; kháng oxy hóa; kháng viêm; Pycnoporus sanguineus; tiền quả thể

Tóm tắt

Pycnoporus sanguineus được giới thiệu là một loài nấm mang một loạt các hoạt tính sinh học và kháng khuẩn được coi là hoạt tính nổi bật nhất. Trong khi đó, hoạt tính kháng viêm và kháng oxy hóa của nấm P. sanguineus vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu. Có một vài nghiên cứu nói về khả năng kháng oxy hóa và kháng viêm của P. sanguineus thông qua đánh giá tiềm năng của cao chiết và hợp chất từ hệ sợi nấm mà chưa có nghiên cứu chứng minh các hoạt tính của cao chiết nấm tiền quả thể. Do vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH và kháng viêm của P. sanguineus tiền quả thể trên mô hình tế bào Raw264.7 kích thích bởi lipopolysaccharide. Kết quả cho thấy, hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết P. sanguineus rất tốt với IC50 là 30.0 ± 0.54 µg/ml. Cao chiết P. sanguineus cũng thể hiện hoạt tính kháng viêm tốt, tại nồng độ cao chiết 12.5 và 25 µg/ml, nồng độ nitric oxide tạo ra giảm đáng kể so với đối chứng không sử dụng cao chiết. Như vậy, với tiềm năng kháng oxy hóa và kháng viêm, nấm P. sanguineus giai đoạn tiền quả thể phân lập tại Việt Nam có thể làm nguồn nguyên liệu để cô lập các hợp chất có hoạt tính kháng oxy hóa và kháng viêm trong tương lai.

Tác giả

Nguyễn Thị Phương

Viện Kỹ thuật công nghệ cao NTT - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngô Nguyên Vũ

Viện Kỹ thuật công nghệ cao NTT - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-22
Chuyên mục
Bài viết