Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của Aba trong môi trường nuôi cấy lên sự tái sinh chồi trực tiếp từ nuôi cấy mẫu lá cây chè [Camellia sinensis (L.)] Tải xuống tải PDF