Quay trở lại chi tiết bài viết Bước Đầu Xây Dựng Quy Trình PCR Nhằm Phát Hiện Thành Phần Động Vật Trong Thực Phẩm Chay Dựa Trên Vùng 16S rDNA Ty Thể Tải xuống tải PDF