Bước Đầu Xây Dựng Quy Trình PCR Nhằm Phát Hiện Thành Phần Động Vật Trong Thực Phẩm Chay Dựa Trên Vùng 16S rDNA Ty Thể

  • Đức Thuận Lao
  • Thị Thanh Nhàn Nguyễn
  • Thị Thiên Hương Nguyễn
  • Kiến Đức Trần
  • Phi Phi Nguyên Võ
  • Thi Trâm Phan
  • Huyền Ái Thúy Lê
Từ khóa: 16S rDNA ty thể, thực phẩm chay, PCR, động vật, thực vật

Tóm tắt

Hiện nay nhu cầu sử dụng thực phẩm chay ngày càng tăng cao với sự chú trọng đến “tính thuần chay”, nghĩa là không lẫn bất kì thành phần nào có nguồn gốc từ động vật. Đây là một đặc tính quan trọng trong chế biến và sản xuất thực phẩm chay. Với mục đích kiểm tra có hoặc không sự hiện diện của thành phần động vật trong thực phẩm chay, chúng tôi tiến hành xây dựng quy trình phát hiện sự hiện diện của thành phần động vật dựa trên kĩ thuật PCR khuếch đại vùng 16S rDNA ty thể bằng cặp mồi TP1 và TP2 có tính phổ quát và đặc hiệu với 16S rDNA ở hầu hết các loài động vật. Kết quả cho thấy, bước đầu xây dựng thành công quy trình phát hiện DNA động vật lẫn trong thực phẩm chay. Quy trình được hình thành sơ bộ này đã được thử nghiệm trên 11 mẫu được dán nhãn là thực phẩm chay thu nhận từ chợ và một số công ty chế biến thực phẩm chay trên thị trường; Kết quả ghi nhận 4/11 mẫu thực phẩm chay nhiễm thành phần có nguồn gốc động vật (chiếm 36,36%). Qua đó, quy trình này có thể khẳng định đủ cơ sở khoa học để triển khai trên một số lượng mẫu lớn hơn trong thực tế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-17
Chuyên mục
Bài viết