Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng dụng lý thuyết mờ trong tính toán giá trị hiện tại (NPV) của dự án xây dựng Tải xuống tải PDF