Ứng dụng lý thuyết mờ trong tính toán giá trị hiện tại (NPV) của dự án xây dựng

  • Hoài Nghĩa Nguyễn
Từ khóa: dòng ngân lưu, giá trị hiện tại, lý thuyết mờ, lý thuyết xác suất, số mờ

Tóm tắt

Trong thực tế, những phân tích kinh tế kỹ thuật luôn bao hàm tính không chắc chắn về dữ liệu của dòng ngân lưu. Do đó những mô hình tính toán truyền thống như sử dụng số thực hoặc các phân bố xác suất thể hiện chưa đầy đủ bản chất của vấn đề. Bài báo này đề xuất một mô hình tính toán ngân lưu với các giá trị trên dòng ngân lưu và suất chiết khấu dựa trên số mờ tam giác, như là một cách tiếp cận khác ngoài những mô hình tính toán dòng ngân lưu truyền thống. Lý thuyết mờ, với ưu thế giải quyết những vấn đề mang tính mơ hồ trong ý tưởng hoặc nhận thức của con người, đã được chứng minh là phù hợp hơn cách giải quyết bài toán theo những mô hình tính toán truyền thống. Trong bài báo, công thức tính toán giá trị hiện tại của mô hình dòng ngân lưu mờ được đề xuất. Kết quả tính toán giá trị hiện tại theo lý thuyết mờ được so sánh với kết quả tính toán theo lý thuyết xác suất. Giá trị hiện tại mờ là một số mờ với hàm thành viên là phi tuyến.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-16
Chuyên mục
Bài viết