Nghiên cứu tính an toàn và khả năng bảo vệ ấu trùng tôm sú của một số chủng Bacillus phân lập từ trùn quế trong điều kiện phòng thí nghiệm

  • Nhật Linh Dương
  • Văn Minh Nguyễn
  • Bảo Ngọc Đỗ
  • Duy Pháp Đan
Từ khóa: Tôm sú, Trùn quế, Vibrio, nuôi trồng thuỷ sản

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu tính an toàn và khả năng bảo vệ ấu trùng tôm sú của một số chủng Bacillus chống lại Vibrio gây bệnh trong điều kiện phòng thí nghiệm.
Phương pháp và kết quả: Ở thử nghiệm an toàn các chủng Bacillus spp.mật độ 106 CFU/ml được bổ sung vào hộp thí nghiệm, kết quả thu được 10 chủng (T9, F10, F2, F13, F22, F28, F11, F27, F33, F34) an toàn đối với ấu trùng tôm sú. Các chủng này được tiếp tục tiến hành thử nghiệm khả năng bảo vệ ấu trùng tôm, ấu trùng tôm được xử lí trước với các chủng Bacillus spp. mật độ 106 CFU/ml trong 6 giờ, sau đó gây nhiễm bởi Vibrio (V. harveyi, V. parahaemolyticus, V. alginolyticus). Kết quả thu được 6 chủng (T9, F10, F2, F13, F22, F11) có khả năng bảo vệ ấu trùng tôm sú, có tỷ lệ sống cao hơn so với lô đối chứng chỉ gây nhiễm với Vibrio spp.
Kết luận: Chúng tôi thu được 6 chủng Bacillus (T9, F10, F2, F13, F22, F11) vừa an toàn vừa có khả năng chống lại 3 chủng Vibrio (V. harveyi, V. parahaemolyticus, V. alginolyticus) có tiềm năng to lớn trong sản xuất chế phẩm vi sinh vật để phòng và trị bệnh do vi khuẩn Vibrio spp. gây ra trong nuôi tôm hay nuôi trồng thủy sản.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-16
Chuyên mục
Bài viết