Kế toán trách nhiệm và vận dụng kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp dệt – may xuất khẩu Việt Nam

  • Đỗ Hương Quỳnh
Từ khóa: Kế toán trách nhiệm; trung tâm trách nhiệm; doanh nghiệp dệt - may xuất khẩu Việt Nam

Tóm tắt

    Trong những năm gần đây, ngành dệt - may xuất khẩu Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những ngành sản xuất mũi nhọn của nền kinh tế, có đóng góp đáng kể vào GDP và tăng trưởng xuất khẩu ở nước ta. Tuy nhiên trên thực tế, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dệt - may xuất khẩu ở Việt Nam đang còn ở mức thấp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do công tác quản trị kinh doanh nói chung tại nhiều doanh nghiệp chưa được quan tâm thích đáng dẫn đến việc hoạch định các chiến lược tài chính chưa phát huy hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả hoạt động chung, các nhà quản trị trong doanh nghiệp cần được cung cấp và sử dụng một hệ thống các công cụ quản lý để thấy được kết quả hoạt động của từng bộ phận. Trong hệ thống các công cụ quản lý đó, kế toán trách nhiệm là công cụ được các nhà quản trị đánh giá cao và không thể thiếu trong quản lý kinh tế hiện đại. Bằng phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin trên cơ sở lý thuyết, đặc thù hoạt động của ngành dệt - may và thực tế tại doanh nghiệp, tác giả đã chỉ ra việc vận dụng kế toán trách nhiệm trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp dệt – may hiện nay, từ đó đưa ra một số đề xuất để hoàn thiện mô hình kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Đỗ Hương Quỳnh. (2023). Kế toán trách nhiệm và vận dụng kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp dệt – may xuất khẩu Việt Nam. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 81. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77861
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN