Nâng cao năng lực tự học của sinh viên hiện nay

  • Lê Tố Anh
Từ khóa: Nâng cao; năng lực tự học; sinh viên

Tóm tắt

    Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, có thể thấy rằng, tự học có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động nhận thức, phát triển và hoàn hiện nhân cách của con người. Trong đào tạo đại học, việc tự học của sinh viên càng có vai trò to lớn, được coi là nhân tố quyết định đến chất lượng giáo dục. Hiện nay, năng lực tự học của sinh viên Việt Nam chưa cao. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, gồm cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Vì thế, nâng cao năng lực tự học của sinh viên là đòi hỏi cấp thiết đối với giáo dục đại học ở nước ta hiện nay. Trong bài viết này, tác giả khái quát những vấn đề lý luận chung về nâng cao năng lực tự học của sinh viên. Từ đó, bước đầu đưa ra một số hoạt động nhằm nâng cao năng lực tự học của sinh viên hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Lê Tố Anh. (2023). Nâng cao năng lực tự học của sinh viên hiện nay . Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 75. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77860
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN