Đảm bảo an toàn điện tại Trường Đại học Công đoàn

  • Đào Bằng Giang
Từ khóa: An toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, Trường Đại học Công đoàn

Tóm tắt

    An toàn điện là một trong những khía cạnh quan trọng, không thể thiếu được trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Đảm bảo an toàn điện không chỉ giúp bảo vệ người sử dụng điện tránh được tai nạn điện mà còn bảo vệ cho thiết bị, tài sản tránh được hư hỏng hay bị phá hủy do sự cố điện. Bài viết khái quát thực trạng và trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn điện tại trường đại học Công đoàn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Đào Bằng Giang. (2023). Đảm bảo an toàn điện tại Trường Đại học Công đoàn. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 66. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77858
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN