Chuyển đổi số trong công tác tự đánh giá tại Trường Đại học Công đoàn

  • Phạm Thị Nga
  • Bùi Thị Thu Hà
Từ khóa: Chuyển đổi số, tự đánh giá, kiểm định chất lượng, cơ sở giáo dục đại học

Tóm tắt

      Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội. Tự đánh giá là một trong những yêu cầu cấp thiết của các cơ sở giáo dục trong điều kiện hội nhập vào hệ thông giáo dục quốc gia. Chuyển đổi số trong công tác tự đánh giá chất lượng sẽ trở thành yêu cầu tất yếu trong thời đại công nghệ hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Phạm Thị Nga, & Bùi Thị Thu Hà. (2023). Chuyển đổi số trong công tác tự đánh giá tại Trường Đại học Công đoàn. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 61. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77857
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN