Xây dựng thị trường carbon ở Việt Nam với tăng trưởng xanh

  • Trần Thị Kim Liên
  • Hoàng Thị Lý
Từ khóa: Xây dựng, thị trường carbon, tăng trưởng xanh, Việt Nam

Tóm tắt

    Xây dựng thị trường carbon tạo động lực cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là xu hướng tất yếu của mọi quốc gia trên thế giới, không ngoại trừ Việt Nam. Đối với nước ta, thị trường carbon còn đang trong giai đoạn thí điểm và gặp không ít thách thức trong quá trình triển khai. Để thị trưởng này thực sự trở thành bàn đạp thúc đẩy mọi chủ thể, nhất là các doanh nghiệp tự nguyện tham gia ứng dụng công nghệ sản xuất ít phát thải, hướng đến nền kinh tế trung hòa carbon, cần các giải pháp đồng bộ từ nhiều bên liên quan.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Trần Thị Kim Liên, & Hoàng Thị Lý. (2023). Xây dựng thị trường carbon ở Việt Nam với tăng trưởng xanh. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 51. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77854
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN