Một số nghiên cứu về hành động hỏi trong tiếng Việt từ lí thuyết hành động ngôn ngữ

  • Bùi Đoan Trang
Từ khóa: Hành động ngôn ngữ; hành động hỏi

Tóm tắt

    Nghiên cứu về hành động ngôn ngữ nói chung và hành động hỏi nói riêng, từ lâu đã được nhiều nhà Việt ngữ học quan tâm tìm hiểu trên nhiều bình diện khác nhau. Bài viết này sẽ tổng thuật lại một số công trình của các tác giả khi nghiên cứu hành động hỏi từ lí thuyết hành động ngôn ngữ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Bùi Đoan Trang. (2023). Một số nghiên cứu về hành động hỏi trong tiếng Việt từ lí thuyết hành động ngôn ngữ. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 46. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77853
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI