Những nhân tố tác động đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong tình hình hiện nay

  • Vũ Minh Thái
Từ khóa: Luật Thanh niên 2020, quản lý công, quản lý nhà nước, chính sách, thanh niên

Tóm tắt

   Kết quả phân tích cho thấy có 5 nhân tố tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong tình hình hiện nay, cụ thể: (1) Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; (2) Sự điều hành của cơ quan quản lý nhà nước (QLNN); (3) Tác động của cơ chế thị trường; (4) Sự hưởng ứng và ủng hộ của toàn xã hội và (5) Sự tham gia của thanh niên trong công tác thanh niên. Để triển khai có hiệu quả công tác QLNN về thanh niên ở nước ta cần có sự vào cuộc, triển khai đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, gia đình và của chính thanh niên - đối tượng chính của công tác QLNN về thanh niên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Vũ Minh Thái. (2023). Những nhân tố tác động đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong tình hình hiện nay. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 38. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77851
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI