Xây dựng văn hóa trong Đảng để Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh

  • Võ Hữu Lực
Từ khóa: Đảng; Đạo đức; Văn hóa; Văn minh; Xây dựng Đảng

Tóm tắt

    Bài viết tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa trong Đảng. Đây là yếu tố quan trọng để Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh; bảo đảm cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Trên cơ sở đánh giá tổng quan thực trạng xây dựng Đảng về văn hóa hiện nay, tác giả đề xuất bốn biện pháp chính nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Võ Hữu Lực. (2023). Xây dựng văn hóa trong Đảng để Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 17. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77847
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI