Nhận thức mới của Đảng ta tại Đại hội lần thứ XIII về các mối quan hệ lớn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  • Nguyễn Thị Duyên
Từ khóa: Mối quan hệ lớn, thời kỳ quá độ, chủ nghĩa xã hội

Tóm tắt

    Các mối quan hệ lớn cần nhận thức và giải quyết trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đã phản ánh quy luật có tính biện chứng, là những vấn đề cốt lõi trong đường lối đổi mới của Đảng; đó là nhận thức mang tầm lý luận, thể hiện bước tiến mới trong tư duy lý luận của Đảng; đã làm mới, làm phong phú, cụ thể hơn lý luận đổi mới, lý luận phát triển, đem lại câu trả lời khoa học về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Nguyễn Thị Duyên. (2023). Nhận thức mới của Đảng ta tại Đại hội lần thứ XIII về các mối quan hệ lớn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 13. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77846
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI