Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Trường Đại học Công đoàn – thực trạng và giải pháp

  • Phạm Phương Lan
  • Nguyễn Tiến Sơn
Từ khóa: Trường Đại học Công đoàn, dân chủ, dân chủ cơ sở

Tóm tắt

    Dân chủ và thực hiện dân chủ là nhu cầu, mục tiêu, động lực và là bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và nhân dân ta phấn đấu xây dựng. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp quy về dân chủ và thực hiện dân chủ làm cơ sở khoa học để các cơ quan đơn vị triển khai tổ chức thực hiện. Trường Đại học Công đoàn đã có những kết quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng và thực hiện môi trường  dân chủ nhưng cũng vẫn còn tồn tại nhất định. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện dân chủ một cách hiệu quả ở Trường Đại học Công đoàn.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-18
##submission.howToCite##
Phạm Phương Lan, & Nguyễn Tiến Sơn. (2023). Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Trường Đại học Công đoàn – thực trạng và giải pháp. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (28), 43. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/75559
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

Most read articles by the same author(s)