Đề cương văn hóa Việt Nam – cơ sở của nền văn hóa mới Việt Nam

  • Lê Cao Thắng
Từ khóa: Văn hóa Việt Nam, Nền văn hóa mới Việt Nam, Đề cương văn hóa

Tóm tắt

     Xây dựng nền văn hóa mới là yêu cầu khách quan trong quá trình thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc. Sự ra đời của Đề cương văn hóa Việt Nam chính là điểm khởi đầu cho sự xây dựng và phát triển nền văn hóa mới của dân tộc. Bài viết này, chúng tôi tập trung luận giải, làm rõ vai trò của nó đối với quá trình xây dựng nền văn hóa, con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Lê Cao Thắng. (2023). Đề cương văn hóa Việt Nam – cơ sở của nền văn hóa mới Việt Nam. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 3. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/72336
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI