ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CÁC YẾU TÔ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

  • Đặng Hải Hà
Từ khóa: Tương hiệu, nhận diện thương hiệu, Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Tóm tắt

Bài viết được sử dụng từ kết quả nghiên cứu “Sự nhận biết về bộ nhận diện thương
hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam” thực hiện năm 2021. Nghiên cứu thực hiện khảo sát 185
sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, 130 học sinh phổ thông, 71 phụ huynh cho thấy, trong
số 8 yếu tố nhận biết về bộ nhận diện thương hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam có 3 yếu tố
được đánh giá tốt hơn là yếu tố Triết lí giáo dục, yếu tố Giá trị cốt lõi và yếu tố Logo. Các yếu
tố được đánh giá thấp hơn là yếu tố Tên thương hiệu, yếu tố Đồng phục sinh viên, yếu tố Ấn
phẩm truyền thông và tài liệu văn phòng, yếu tố Bộ ấn phẩm online (website Học viện, trang
Facebook, Cổng thông tin đào tao và Hệ thống học trực tuyến). Đồng thời, bài viết đánh giá
sự khác nhau của mỗi yếu tố trên các nhóm khách thê nghiên cứu.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-02
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC, XÃ HỘI HỌC