MÔI QUAN HỆ GIỮA KHUÔN MẪU SỬ DỤNG THỜI GIAN LÀM VIỆC NHÀ VƠI SỰ HÀI LÒNG CUỘC SÔNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở THÀNH PHÔ CẦN THƠ

  • Phan Thuận
Từ khóa: Khuôn mẫu sử dụng thời gian, hoat động làm việc nhà, người cao tuổi, Tành phố Cần Tơ

Tóm tắt

Bài viết phân tích mối quan hệ giữa khuôn mẫu sử dụng thời gian cho hoat động
làm việc nhà với sự hài lòng cuộc sống của người cao tuổi. Nghiên cứu sử dụng phương pháp
tổng quan tài liệu và dữ liệu được khảo sát trên 399 đối tượng là người cao tuổi được lựa chọn
trên 6 quận/huyện thành phố Cần Tơ vào năm 2021. Kết quả cho thấy, người cao tuổi
thành phố đã dành trung bình từ 2,8 giờ - 3,2 giờ/ngày cho hoat động làm việc nhà. Người
cao tuổi dành thời gian cho hoat động làm việc nhà trên 2 giờ/ngày thì họ cảm thấy ít hài
lòng cuộc sống hơn so với những người dành dưới 2 giờ/ngày. Mối quan hệ giữa khuôn mẫu
sử dụng thời gian cho hoat động làm việc nhà với sự hài lòng cuộc sống có khác biệt theo tình
trang việc làm, tuổi tác, giới tính, mức sống và việc thu xếp cuộc sống. Trên cơ sở này, bài viết
cũng có gợi ý một số kiến nghị góp phần nâng cao sự hài lòng của người cao tuổi.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-02
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC, XÃ HỘI HỌC