NHÀ Ở CHO PHỤ NỮ DI CƯ

  • Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thu Hoài
Từ khóa: Phụ nữ di cư, nhà ở, nhà ở cho phụ nữ di cư

Tóm tắt

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp
về nhà ở cho phụ nữ di cư tai các đô thị lớn” được thực hiện năm 2021. Các phương pháp
nghiên cứu được thực hiện bao gồm: nghiên cứu các tài liệu liên quan và thực hiện khảo sát
trực tiếp bằng bảng hỏi 497 phụ nữ di cư tai thành phố Hà Nội, phiếu trưng cầu ý kiến 298
người thuộc các bên liên quan và phỏng vấn sâu/thảo luận nhóm đai diện phụ nữ di cư, các
bên cung cấp dịch vụ, những nhà hoach định chính sách, các chuyên gia tai Hà Nội và Tành
phố Hồ Chí Minh. Bài viết chỉ ra các căn cứ đề xuất giải pháp nhà ở cho phụ nữ di cư, từ đó
gợi ý một số giải pháp từ quan điêm của phụ nữ di cư và các bên liên quan.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-02
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC, XÃ HỘI HỌC