LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TRƯỜNG HỢP TRẦM CẢM Ở VỊ THÀNH NIÊN

  • Giang Phan Thị Cẩm
Từ khóa: Liệu pháp nhận thức - hành vi, trầm cảm, vị thành niên

Tóm tắt

Dựa trên những nội dung cơ bản liên quan đến triệu chứng lâm sàng của trầm
cảm, những nội dung và hiệu quả cũng như tính phổ biến của liệu pháp nhận thức - hành vi,
bài viết trình bày kết quả ứng dụng liệu pháp nhận thức - hành vi trong hỗ trợ một trường
hợp trầm cảm vị thành niên. Từ đó, bài viết đề xuất về việc phối hợp sử dụng liệu pháp nhận
thức - hành vi trong hỗ trợ điều trị trầm cảm nói chung và trầm cảm nói riêng cho học sinh
trong trường học ở Việt Nam hiện nay

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-02
Chuyên mục
CÔNG TÁC XÃ HỘI