CHƯƠNG TRÌNH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CAO TUỔI Ở HÀN QUỐC

  • Cao Thị Thúy
Từ khóa: Người cao tuổi (NCT), Việt Nam, Hàn Quốc, chương trình tạo việc làm cho người cao tuổi

Tóm tắt

Cũng như Hàn Quốc, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ già hóa dân số cao và sẽ đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh từ sự biến đổi nhân khẩu học này. Năm 2019, Việt Nam đã chính thức trở thành xã hội già hóa khi tỷ trọng người trên 65 tuổi chiếm hơn 7% dân số. Dự báo năm 2035, Việt Nam sẽ tương đương với các nước có dân số già như Hàn Quốc hiện tại. Do đó, việc tham khảo, nghiên cứu các giải pháp của Hàn Quốc trước thách thức về mặt dân số có ý nghĩa thiết thực và quan trọng đối với Việt Nam. Với phương pháp phân tích tài liệuthứ cấp, phương pháp thống kê, dựa trên số liệu của các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc, bài viết giới thiệu một cách hệ thống về Chương trình tạo việc làm cho người cao tuổi ở Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, tác giả liên hệ và đề xuất một số gợi ý cho Việt Nam. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-18
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH