THỰC TRẠNG NHU CẦU GIỚI CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI DÂN Ê-ĐÊ VÀ MỘT SỐ RÀO CẢN TẠI XÃ KRÔNG JING, HUYỆN M’ĐRẮK, TỈNH ĐẮK LẮK

  • Trương Thúy Hằng
Từ khóa: Nhu cầu giới chiến lược, bình đẳng giới, rào cản giới, người dân Ê-đê

Tóm tắt

Bài viết là một phần kết quả nghiên cứu “Nhu cầu giới chiến lược của người dân Ê-đê tại xã Krông Jing, huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk” với sự kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Bài viết tập trung tìm hiểu, phân tích về nhu cầu giới chiến lược và một số rào cản của người dân Ê-đê tại xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Các nhu cầu giới chiến lược và rào cản được phân tích dựa trên vai trò giới trong gia đình thông qua các hoạt động: sản xuất, tái sản xuất, và cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người dân Ê-đê chủ yếu vẫn duy trì sự phân công lao động truyền thống như nam giới đảm nhận chính trong vai trò sản xuất, vai trò cộng đồng; phụ nữ đảm nhận chính trong vai trò tái sản
xuất. Điều này dẫn tới những vấn đề giới nảy sinh. Người dân có nhu cầu chia sẻ các công việc của mình đảm nhận, hướng tới cuộc sống hài hòa hơn trong gia đình. Đó chính là những nhu cầu giới chiến lược cơ bản. Tuy nhiên, việc đáp ứng các nhu cầu giới chiến lược của người dân vẫn gặp nhiều rào cản liên quan tới nhận thức, các định kiến, khuôn mẫu giới liên quan đến văn hóa và các vấn đề kinh tế- xã hội khác.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-18
Chuyên mục
GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN