Giới học và ứng dụng

  • Tô Duy Hợp
  • Võ Thị Mai
Từ khóa: Giới, Giới học, ứng dụng

Tóm tắt

Giới học (Gender studies) không quy giản về Khoa học giới (Gender Science), bởi vì nó còn bao hàm cả Triết học giới (Gender Philosohpy) và Đạo học giới (Gender Taology). Giới học có 4 bộ phận hợp thành: (1)- Học giới (Learning of Gender), (2)- Giới ký (Genderography), (3)- Giới học chuyên ngành (Specialized Gender Studies), (4)- Giới học liên – xuyên ngành (Cross-Interdisciplinary Gender Studies). Ứng dụng Giới học trong thực hành tam hóa, tức là Hiện đại hóa, Việt Nam hóa, Lành mạnh hóa Giới Việt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-20
Chuyên mục
GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN