CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG NÔNG NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ NÔNG DÂN VIỆT NAM

  • Hương Nguyễn Thị Minh
  • Trang Phùng Thị Quỳnh
Từ khóa: Năng lực đổi mới sáng tạo, phụ nữ, phụ nữ nông dân Việt Nam.

Tóm tắt

Bài viết được thực hiện từ đề tài nghiên cứu “Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của phụ nữ nông dân Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện năm 2021 nhằm mục tiêu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp của phụ nữ nông dân Việt Nam, bao gồm: động lực nội tại, tự chủ trong đổi mới sáng tạo, phong cách tư duy đổi mới sáng tạo và môi trường hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Tông qua phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp, kế thừa thang đo của các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế, nhóm nghiên cứu thiết kế bảng hỏi và sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để khảo sát 130 phụ nữ nông dân Việt Nam đổi mới sáng tạo trong
lĩnh vực nông nghiệp ở 6 tỉnh/thành phố thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Kết hợp sử dụng phương pháp hồi quy đa biến, nghiên cứu đã chỉ ra rằng năng lực đổi mới sáng tạo của phụ nữ nông dân Việt Nam trong nông nghiệp chịu tác động của động lực nội tại và môi trường hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của phụ nữ nông dân Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp - lĩnh vực đang chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-28
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH