NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA LIÊN KẾT GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HOC VÀ DOANH NGHIỆP ĐẾN HOC TẬP SUỐT ĐƠI CỦA NHÂN VIÊN

  • Phong Lê Thái
Từ khóa: Liên kết cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, động lực, học tập suốt đời, nhân viên.

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, việc thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp (University-Industry Linkage) đã và đang trở thành một xu thế tất yếu, mang lại những lợi ích to lớn không thể phủ nhận cho cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Bài nghiên cứu đi vào đánh giá và phân tích những tác động của mối liên kết này đến quá trình học tập suốt đời (Lifelong Learning) của nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp. Sau khi thu thập dữ liệu định tính và định lượng cho 3 biến chính Liên kết, Động lực, Quan điểm, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn sử dụng mô hình SEM (Mô hình Phương trình cấu trúc) để kiểm tra chiều tác động của chúng đến việc học tập suốt đời của nhân viên. Kết quả của bài nghiên cứu cuối cùng chỉ ra mối quan hệ tích cực của University-Industry Linkage lên biến Lifelong Learning, từ đó đưa ra các kiến nghị cụ thể cho doanh nghiệp, các trường đại học và Nhà nước

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-28
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH