CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM TẠI ĐIỂM DU LỊCH SA PA

  • Hà Trương Thị Thúy
Từ khóa: Phòng ngừa xâm hại trẻ em, truyền thông phòng ngừa xâm hại trẻ em, Sa Pa

Tóm tắt

Bài viết dựa trên kết quả điều tra định tính của đề tài “Hoạt động phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em tại điểm du lịch Sa Pa” do Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện năm 2021. Các phát hiện chính của nghiên cứu cho thấy hoạt động truyền thông phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) tại Sa Pa hiện nay tập trung chủ yếu cho học sinh tại các trường học. Các hoạt động truyền thông dành cho cha mẹ/người chăm sóc và người dân cộng đồng còn ít, hiệu quả chưa cao và có sự khác biệt giữa các xã/phường, dân tộc. Xuất phát từ công tác truyền thông phòng ngừa XHTDTE tại Sa Pa, bài viết đưa ra một số hàm ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông phòng ngừa XHTDTE tại điểm du lịch Sa Pa: cần tăng cường sự tham gia của tất cả các ban ngành, đoàn thể trong hoạt động này; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cho đối tượng cha mẹ/người chăm sóc, người dân cộng đồng; trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở xã/phường, thôn/bản; đa dạng hình thức truyền thông bằng việc ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ tài liệu tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số (DTS), đồng thời tích cực truyền thông ở những dân tộc có những phong tục tập quán gây ảnh hưởng làm gia tăng vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-28
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC, XÃ HỘI HỌC