LÝ LUẬN CỦA V.I.LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC VÔ SẢN VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  • Long Hà Vũ
Từ khóa: Nhà nước vô sản, nhà nước pháp quyền, V.I.Lênin, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Tóm tắt

Lý luận về nhà nước vô sản là một nội dung quan trọng được V.I.Lênin bảo vệ và phát triển trong giai đoạn lịch sử đầy biến động của lịch sử thế giới. Nhà nước vô sản là sản phẩm của nền chuyên chính vô sản và thuộc về quần chúng nhân dân. Dân chủ và quyền lợi thực sự thuộc về đại đa số quần chúng nhân dân. Chức năng xã hội và chức năng tổ chức, xây dựng được nhấn mạnh, tập trung trong lý luận về nhà nước vô sản. Nội dung bài viết được tác giả tập trung phân tích lý luận của V.I.Lênin về nhà nước vô sản và khẳng định ý nghĩa thực tiễn trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Đảng ta đã lựa chọn. Đây là một nội dung cấp thiết được Đảng ta xác định
trong giai đoạn hiện nay dù cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần tuân theo nguyên tắc nhà nước thuộc về nhân dân, quyền lực thuộc về nhân dân, mọi hoạt động của nhà nước đều nhằm phục vụ nhân dân, hướng đến mục tiêu căn bản là xây dựng một xã hội dân chủ, phát triển, văn minh, tiến bộ, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-28
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC, XÃ HỘI HỌC