MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NHẬN THỨC VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC

  • Hằng Trương Thúy
Từ khóa: Nhận thức của công nhân, quấy rối tình dục, quấy rối tình dục tại nơi làm việc, phòng ngừa và ứng phó với quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Tóm tắt

Bài viết là một phần của kết quả nghiên cứu “Nhận thức của công nhân về phòng ngừa và ứng phó với quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc” được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy, QRTD tại nơi làm việc được cho là diễn ra khá phổ biến dưới nhiều hình thức tinh vi. Bài viết này tập trung vào phân tích các yếu tố có khả năng ảnh hưởng tới nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với QRTD tại nơi làm việc. Kết quả nghiên cứu qua phân tích hồi quy OLS cho thấy độ tuổi, địa bàn, trình độ học vấn là yếu tố ảnh hưởng tới nhận thức của công nhân. Từ kết quả và giả thuyết nghiên cứu, tác đề xuất một số khuyến nghị cụ thể: i) cần nâng cao nhận thức về giới cho cả hai giới nam và nữ; ii) quá trình nâng cao nhận thức cần lưu tâm tới các nhóm trẻ tuổi hơn, nhóm có trình độ học vấn thấp hơn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-28
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC, XÃ HỘI HỌC