PHÁT TRIỂN BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN CẤP CƠ SỞ

  • Thủy Nguyễn Thị Thanh
  • Linh Đỗ Thùy
  • Hương Vũ Thị
Từ khóa: KPIs, Chủ tịch Hội LHPN cơ sở, Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở, kết quả thực hiện công việc.

Tóm tắt

Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc chủ yếu (Key Performance Indicators – KPIs) là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các tổ chức trên thế giới và tại Việt Nam. Các chỉ số này cho phép đo lường kết quả hoạt động theo toàn bộ các quá trình và theo các chức năng thực hiện; đánh giá về số lượng, chất lượng công việc và tính trách nhiệm trong công việc của cán bộ, nhân viên (Trần Kim Dung, 2016). Bài viết này phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả công việc (KPIs) của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp xã, làm căn cứ cho việc đề xuất các chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp xã. Từ các chỉ số được đề xuất, để có thể ứng dụng và thực hiện trong thực tiễn, cần thiết tiếp tục được triển khai xin ý kiến chuyên gia, các nhà lý luận và chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở để sàng lọc, lựa chọn các chỉ số phù hợp. Việc xây dựng và triển khai bộ chỉ số đánh giá kết quả công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở góp phần nâng cao chất lượng công tác đánh giá kết quả công việc của cán bộ trong tổ chức Hội LHPN nói chung, đánh giá cán bộ Hội cấp cơ sở nói riêng, là cơ sở khoa học để Học viện Phụ nữ Việt Nam thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội cơ sở theo vị trí công việc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-28
Chuyên mục
CÔNG TÁC PHỤ NỮ