MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA INTERNET, MẠNG XÃ HỘI ĐẾN GIỚI TRẺ: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN

  • Phạm Ngọc Tân
  • Tô Thị Hồng
  • Phạm Hồng Bắc
Từ khóa: Internet, mạng xã hội, giới trẻ, tác động của Internet và mạng xã hội

Tóm tắt

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, internet và mạng xã hội đang ngày càng phát triển do sự phổ biến và những ảnh hưởng của nó trên toàn thế giới. Số người sử dụng internet và mạng xã hội trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang gia tăng mạnh mẽ theo thời gian. Bài viết này được thực hiện nhằm góp phần cung cấp một góc nhìn tổng quan về sự phổ biến của internet và mạng xã hội và những tác động của nó đến giới trẻ trên cả hai phương diện tích cực và tiêu cực. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Internet và mạng xã hội đã, đang và sẽ là một phần của đời sống xã hội ở phần lớn những người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh những tác động tích cực đối với giới trẻ (như có thể mang lại những hiệu quả cho quá trình học tập và tìm kiếm các cơ hội việc làm…), Internet và mạng xã hội cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực (như nghiện Internet/game trực tuyến, bị bắt nạt trên mạng…) nếu như họ không biết khai thác và sử dụng hợp lý.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-08
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC, XÃ HỘI HỌC