Quay trở lại chi tiết bài viết HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ GIỚI TRONG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI Tải xuống tải PDF