TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  • Huỳnh Tấn Toàn
  • Lê Hồng Việt
  • Nguyễn Thị Thu
  • Đặng Danh Hương
  • Trần Thị Diệu Nga
Từ khóa: Phụ nữ; Cách mạng công nghiệp 4.0; du lịch; nguồn nhân lực nữ; doanh nghiệp du lịch

Tóm tắt

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng, tác động của của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến công tác phát triển nguồn nhân lực nữ tại các doanh nghiệp du lịch ở Việt Nam hiện nay. Số liệu của đề tài được thực hiện thông qua phân tích 291 phiếu khảo sát tại các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch kết hợp với phân tích tài liệu tham khảo. Kết quả cho thấy phụ nữ có những hiểu biết nhất định về tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 tới bản thân, tuy nhiên đây chưa thật sự là động lực để họ thay đổi, học hỏi để thích ứng với thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-09
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH