NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ HỘI LHPN CẤP TỈNH, HUYỆN

  • Nguyễn Thị Thanh Thủy
Từ khóa: lãnh đạo; quản lý; năng lực lãnh đạo, quản lý; cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh, huyện

Tóm tắt

Trong những năm qua, công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp được quan tâm và không ngừng phát triển, năng lực của cán bộ Hội nói chung, cán bộ Hội lãnh đạo, quản lý nói riêng từng bước được cải thiện, đáp ứng chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ các cấp Hội đã có sự chuyển biến tích cực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết với công tác Hội, được trẻ hóa và chuẩn hóa. Bên cạnh những điểm mạnh/tích cực, cán bộ
Hội LHPN hiện nay cũng còn nhiều hạn chế về trình độ, năng lực. Bài viết dựa trên kết quả từ Đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh, huyện” thực hiện năm 2020. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá các yếu tố tác động tới năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh, huyện. Đây là hai cấp Hội có đặc thù riêng là cấp trung gian (không trực tiếp làm việc với hội viên, phụ nữ), mà thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cấp Hội cơ sở.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-09
Chuyên mục
CÔNG TÁC PHỤ NỮ