VAI TRÒ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH PHỤ NỮ VIỆT NAM KẾT HÔN VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

  • Hà Thị Thúy
  • Trương Thúy Hằng
  • Phan Thị Thu Hà
  • Trần Văn Thành
Từ khóa: Vai trò giới, công việc gia đình, phụ nữ, lao động nước ngoài

Tóm tắt

Bài viết sử dụng kết quả điều tra định tính của đề tài cấp bộ “Thực trạng phụ nữ Việt Nam chung sống, kết hôn với lao động nước ngoài tại Việt Nam” của Trung Ương Hội LHPN Việt Nam thực hiện năm 2019 để tìm hiểu về vai trò giới trong gia đình phụ nữ Việt Nam chung sống và kết hôn với lao động nước ngoài tại tỉnh Hà Tĩnh. Phân tích vai trò giới trong các gia đình này, bài viết chỉ đề cập ở hai khía cạnh liên quan đến vai trò sản xuất, vai trò tái sản xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù người vợ có đóng góp vào thu nhập chung của gia đình là không đáng kể so với chi tiêu hiện tại của gia đình phụ nữ Việt Nam kết hôn với nam giới Trung Quốc/Đài Loan, trong các gia đình đó lại thể hiện rất rõ sự bình đẳng giữa vợ và chồng trong việc tham gia các công việc gia đình. Người chồng thường xuyên chia sẻ với vợ các công việc trong gia đình, trong đó đáng chú ý nhất là việc người chồng chia sẻ với vợ các công việc trong gia đình, chăm sóc và dạy dỗ con cái.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-09
Chuyên mục
GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN