KẾT QUẢ ĐIỀU TRA QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA PHỤ NỮ TRONG THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG GIA ĐÌNH HIỆN NAY

  • Hà Thị Thúy
Từ khóa: quyền quyết định, phục nữ, thực hiện, chức năng, gia đình

Tóm tắt

Học viện Phụ nữ Việt Nam trân trọng giới thiệu sách Kết quả điều tra “Quyền quyết định của phụ nữ trong thực hiện các chức năng gia đình hiện nay” tới các tổ chức và cá nhân. Cuốn sách cung cấp các thông tin cơ bản và toàn diện liên quan đến quyền quyết định của phụ nữ trong thực hiện các chức năng gia đình. Bố cục cuốn sách bao gồm: Phần 1: Báo cáo tổng quan kết quả điều tra về quyền quyết định của phụ nữ trong thực hiện các chức năng gia đình hiện nay; Phần 2: Số liệu tổng hợp kết quả điều tra quyền quyết định của phụ nữ trong thực hiện các chức năng gia đình hiện nay; Phần 3: Phụ lục điều tra về quyền quyết định của phụ nữ trong thực hiện các chức năng gia đình hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-09
Chuyên mục
GIỚI THIỆU SÁCH