MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ HOÀ NHẬP XÃ HỘI CỦA TRẺ EM TẠI CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

  • Đỗ Thị Thu Phương
Từ khóa: Hòa nhập xã hội, trẻ em mồ côi, cơ sở trợ giúp xã hội

Tóm tắt

Bài viết dựa trên kết quả tổng quan các nghiên cứu về hòa nhập xã hội của trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội để đưa ra những quan điểm nghiên cứu về hòa nhập xã hội hiện nay, từ đó đề xuất những hướng nghiên cứu về hòa nhập xã hội của trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Trong đó, tập trung vào các khía cạnh của hòa nhập xã hội, bao gồm cơ hội, khả năng tiếp cận nguồn lực và khả năng tham gia vào đời sống xã hội; những yếu tố ảnh hưởng đến hòa nhập xã hội như yếu tố tâm lý và môi trường xã hội; những biện pháp nhằm tăng cường hòa nhập xã hội cho trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội như nâng cao khả năng của cá nhân và cải thiện môi trường xã hội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-09
Chuyên mục
CÔNG TÁC XÃ HỘI