SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI CỦA PHỤ NỮ DI CƯ Ở HÀ NỘI

  • Nguyễn Thị Xuân
Từ khóa: Biện pháp tránh thai, di cư, phụ nữ di cư, Hà Nội.

Tóm tắt

Bằng phương pháp phân tích số liệu Điều tra Biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình (2018), bài viết bàn về thực trạng sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ di cư tại Hà Nội theo nhóm tuổi, tôn giáo, trình độ học vấn (qua so sánh với phụ nữ không di cư). Qua đó, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ di cư tăng chậm theo nhóm tuổi, đạt đỉnh điểm ở nhóm tuổi 40-44. Phụ nữ di cư theo tôn giáo sử dụng biện pháp tránh thai thấp. Tỷ lệ phụ nữ di cư có trình độ học vấn bậc trung học phổ thông sử dụng biện pháp tránh thai chiếm tỷ lệ thấp nhất. Việc không sử dụng biện pháp tránh thai là nguyên nhân dẫn đến nạo phá thai ở phụ nư di cư ở khu vực này.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-09
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC, XÃ HỘI HỌC