THỰC TRẠNG TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ THAM GIA CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHỤ NỮ HIỆN NAY

  • Trần Quang Tiến
  • Phan Thị Thu Hà
Từ khóa: Từ khóa: tiếp cận thông tin, tổ chức mô hình, phụ nữ

Tóm tắt

Tóm tắt: Công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên là một trong những khâu đột phá được Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (2017-2022) đề ra. Năm 2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Nghiên cứu công tác thu hút, tập hợp phụ nữ và phát triển Hội viên trong tình hình mới” để có cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất các giải pháp, mô hình thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia vào các phong trào, hoạt động của Hội, phát triển hội viên, góp phần sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sắp tới. Trong đó, việc nắm bắt tình hình tiếp cận thông tin và tham gia các tổ chức chính trị xã hội, hội/nhóm của hội viên, phụ nữ là một nội dung quan trọng để đưa ra các giải pháp phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm còn tồn tại, giải quyết khó khăn trong công tác thu hút, tập hợp phụ nữ và phát triển hội viên. Bài viết này sẽ bàn về vấn đề trên thông qua phân tích dữ liệu khảo sát từ 1.052 hội viên, phụ nữ và nữ sinh viên trên 4 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-09
Chuyên mục
CÔNG TÁC PHỤ NỮ