ÁP DỤNG DẠY HỌC KIẾN TẠO TRONG ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SINH VIÊN

  • Phùng Thị Quỳnh Trang
Từ khóa: Contructivist teaching; constructivism; students’ capacity development., dạy học kiến tạo; thuyết kiến tạo; phát triển năng lực sinh viên.

Tóm tắt

Tóm tắt: Môi trường học tập của thế kỷ 21 cần đổi mới định hướng vì cần phải dựa trên công nghệ, có tính mở và linh hoạt. Khoảng cách giữa lí thuyết và thực hành ngày một tăng và nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo phải đào tạo những người thực hành năng động. Vì vậy, lựa chọn cách tiếp cận phù hợp dựa trên kết quả đầu ra gắn với học thuyết kiến tạo nhằm phát triển năng lực sinh viên trong giáo dục đại học ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam có ý nghĩa quan trọng. Học viện Phụ nữ Việt Nam nói chung, khoa Quản trị kinh doanh nói riêng đang trong giai đoạn “chuyển mình” dần để “thích ứng” với sự thay đổi về cách tiếp cận trên. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để tìm hiểu quan điểm của nhà quản lý giáo dục, giảng viên, sinh viên về việc áp dụng dạy học kiến tạo và vai trò của dạy học kiến tạo hiện nay như thế nào. Đồng thời, đề xuất biện pháp áp dụng dạy học kiến tạo theo định hướng phát triển năng lực sinh viên cho ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam, giúp cho các nhà quản lý, giảng viên vận dụng linh hoạt vào điều kiện của Học viện.

Từ khóa: dạy học kiến tạo; thuyết kiến tạo; phát triển năng lực sinh viên.

Abstracts: The learning environment of the 21st century needs directional innovation because it must be technology-based, open and flexible. The gap between theory and practice is increasing and the task of education – training is training dynamic practitioners. Therefore, choosing an appropriate teaching approach based on the outputs associated with constructivist theory to develop students’ ability in higher education in Business Administration of the Vietnam Women’s Academy has an important role. Vietnam Women’s Academy in general and Business Administration Faculty in particular are in the “gradual” transition to adapt to the above approach. The article presents the results of in-depth interviews with educational managers, lecturers, and students on the application and role of constructivist teaching. At the same time, the article proposes measures to apply constructivist teaching towards students’ capacity development for Business Administration students of the Vietnam Women’s Academy, aiming tol help managers and lecturers flexibly apply it to the practical situation.

Key words: Contructivist teaching; constructivism; students’ capacity development.

##submission.authorBiography##

Phùng Thị Quỳnh Trang

TS. Phùng Thị Quỳnh Trang hiện là Giảng viên Khoa Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Phụ nữ Việt Nam

Email: trangptq@vwa.edu.vn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-03
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH