VAI TRÒ VÀ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA PHỤ NỮ KIÊN GIANG TRONG GIA ĐÌNH THỜI KỲ MỚI

  • Lâm Lệ Hà
  • Thái Thị Duy Ngân
Từ khóa: women; women’s role; women’s right to decide, Phụ nữ; vai trò của phụ nữ; quyền quyết định của phụ nữ

Tóm tắt

Tóm tắt: Kết quả điều tra, khảo sát từ đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới” do Hội LHPN tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2019 cho thấy vai trò của phụ nữ trong gia đình đã được khẳng định trong các công việc như: là người đảm nhiệm chính công việc nhà, quản lý tài chính trong gia đình, tham gia các hoạt động cộng đồng; dạy con, kết nối tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, những quyết định lớn trong gia đình như đứng tên chủ hộ hay đứng tên giấy tờ nhà đất, tỷ lệ người chồng quyết định chính cao hơn vợ rất nhiều. Nghiên cứu cũng cho thấy, có sự khác nhau về vai trò và quyền quyết định của phụ nữ ở từng nhóm phụ nữ khác nhau như phụ nữ nông dân, phụ nữ công nhân, phụ nữ công chức/viên chức. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở quan trọng cho việc đề xuất giải pháp xây dựng tài liệu tập huấn bồi dưỡng phù hợp với các đối tượng phụ nữ nhằm nâng cao vai trò và quyền quyết định của phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới.

Từ khóa: Phụ nữ; vai trò của phụ nữ; quyền quyết định của phụ nữ

Abstract: It is showned in the research result at provincial level on “Research and propose solutions to enhance Kien Giang women’s role in family in the new era”, conducted by Kien Giang Women’s Union in 2019, that women’s role in family is determined in: doing housework, managing family budget, participating in community activities, parenting, emotionally connecting family members. However, important decisions in family such as naming head of the household or housing ownership papers are mainly made by the husband. The research also shows that there are differences regarding role and right to decide of women farmers, women workers, women officials. The research result is an important basis to propose training materials compilation targeting Kien Giang women groups in order to enhance their role and right to decide in family in the new era.

Keywords: women; women’s role; women’s right to decide

##submission.authorBiography##

Lâm Lệ Hà

Lâm Lệ Hà, Thái Thị Duy Ngân hiện công tác tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kiên Giang

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-03
Chuyên mục
CÔNG TÁC PHỤ NỮ