CHIẾN LƯỢC SINH KẾ CỦA PHỤ NỮ NGHÈO (Nghiên cứu trường hợp xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội)

  • Nguyễn Thị Thu Hường
Từ khóa: livelihood; livelihood strategy; poor women., sinh kế; chiến lược sinh kế; phụ nữ nghèo

Tóm tắt

Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu về chiến lược sinh kế của phụ nữ nghèo tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Dựa vào kết quả khảo sát thực tiễn, bài viết sẽ phân tích các chiến lược sinh kế mà nhom phu nư nghèo ơ đia ban nghiên cưu đã lựa chọn dựa trên nguồn vốn sinh kế mà họ có, bao gồm: chiến lược sinh kế nông nghiệp, sinh kế làm thuê, sinh kế hỗn hợp giữa nông nghiệp và làm thuê. Bài viết cũng chỉ ra những khó khăn của phụ nữ nghèo trong việc tiếp cận các cơ hội việc làm do đặc điểm giới tính, sức khoẻ và trình độ.

 Từ khóa: sinh kế; chiến lược sinh kế; phụ nữ nghèo.

 Abstract: This article studies the livelihoods of poor women in Xuan Thu Commune, Soc Son District, Hanoi. Based on field survey result, the article analyses the livelihoods choosen by poor women in locality according to their existing livelihood capitals including: agricultural livelihood strategy, paid works livelihood, livelihoods combined of agriculture and paid works. The article also points out difficulties that poor women encounter in accessing to employment opportunities due to their gender, health condition and educational level.

 Keywords: livelihood; livelihood strategy; poor women.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Thị Thu Hường

TS. Nguyễn Thị Thu Hường hiện là Giảng viên Khoa CTXH, Học viện Phụ nữ Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-03
Chuyên mục
CÔNG TÁC PHỤ NỮ