LÝ GIẢI BẠO LỰC GIỚI TỪ MỘT SỐ TIẾP CẬN VỀ QUYỀN LỰC GIỚI

  • Phan Thuận
Từ khóa: bạo lực giới; bạo lực gia đình; quyền lực giới; tiếp cận quyền lực giới., gender-based violence; domestic violence; gender power; gender power approach.

Tóm tắt

Tóm tắt: Bài viết phân tích nội dung các cách tiếp cận quyền lực giới nhằm giải thích nguyên nhân của bạo lực trên cơ sở giới. Bài viết đưa ra ba cách tiếp cận: học thuyết của Mác-Ăngghen, thuyết nữ quyền và lý thuyết tương tác biểu trưng. Bài viết chỉ ra rằng, sự khác biệt về quyền lực giới là nguy cơ dẫn đến bạo lực giới, trong đó có bạo lực gia đình. Do đó, để hạn chế bạo lực giới, cần phải xây dựng và phát triển quan hệ giới một cách bình đẳng.

Từ khóa: bạo lực giới; bạo lực gia đình; quyền lực giới; tiếp cận quyền lực giới.

Abstract: This article aims to analyze different gender power approaches in order to explain the causes of gender-based violence. The article focuses on three approaches: Marx-Angels theory, feminist theory and symbolic interactionism theory. It points out that the unbalance in gender power is a significant cause of gender-based violence forms, including domestic violence. Therefore, to reduce gender-based violence, it is necessary to build and develop gender-equal relations.

Key words: gender-based violence; domestic violence; gender power; gender power approach.

##submission.authorBiography##

Phan Thuận

Học viện Chính trị khu vực IV, thành phố Cần Thơ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-02
Chuyên mục
GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN