HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TUỔI NGHỈ HƯU THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

  • Hà Thị Thanh Vân
Từ khóa: Bộ luật; lao động; bình đẳng giới, Code; labor; gender equality

Tóm tắt

Tóm tắt: So với Điều 187 Bộ luật Lao động 2012, Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 đã có những thay đổi tích cực về bình đẳng giới. Tuy nhiên, bình đẳng giới thực chất vẫn chưa đạt được trong điều luật này cũng như vấn đề công bằng giới vẫn chưa được quan tâm giải quyết. Trong bối cảnh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang soạn thảo Nghị định trình Chính phủ hướng dẫn thi hành Điều luật này, bài viết mong muốn đóng góp một số ý kiến để việc hướng dẫn thi hành đạt được bình đẳng giới thực chất.

Từ khóa: Bộ luật; lao động; bình đẳng giới

Abstract: Compared to Article 187 of the 2012 Labor Code, Article 169 of the 2019 Labor Code contains many positive changes in terms of gender equality. Nonetheless, neither substantive gender equality has been achieved nor the issue of gender equity has been addressed in this provision. While the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs is drafting a Decree to be submitted to the Government to guide the implementation of this provision, the article desires to contribute some ideas for the guidance in order to achieve substantive gender equality.

Key words: Code; labor; gender equality

##submission.authorBiography##

Hà Thị Thanh Vân

ThS. Hà Thị Thanh Vân hiện đang là Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

Email: havan@vwa.edu.vn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-02
Chuyên mục
LUẬT PHÁP CHÍNH SÁCH