PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG PHÍA TÂY TỈNH THANH HÓA

  • Nguyễn Thị Lan
  • Bùi Thị Trang
Từ khóa: Du lịch dựa vào cộng đồng; du lịch cộng đồng; cộng đồng; du lịch

Tóm tắt

Tóm tắt: Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng gắn với công tác bảo tồn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực, ảnh hưởng tới môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di sản và bản sắc văn hóa bản địa, thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương trong du lịch. Khu vực phía tây tỉnh Thanh Hóa là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc thiểu số với đời sống văn hóa tinh thần đa dạng, phong phú, có lợi thế nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa, nhiều di tích khảo cổ, di tích lịch sử, các khu bảo tồn, vườn quốc gia phù hợp để phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Dựa trên nguồn số liệu khảo sát về du lịch dựa vào cộng đồng tại phía tây tỉnh Thanh Hóa của nhóm tác giả thực hiện năm 2019, bài viết phân tích thực trạng và gợi mở một số giải pháp để phát triển du lịch dựa vào cộng đồng đạt hiệu quả, đảm bảo các nguyên tắc của du lịch cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững.

Từ khóa: Du lịch dựa vào cộng đồng; du lịch cộng đồng; cộng đồng; du lịch

Abstract: Developing community-based tourism in association with conservation work aims to minimize negative impacts of tourism on the environment, natural landscapes, heritage, and indigenous cultural identities while enhancing the active participation of local community in tourism. The west of Thanh Hoa Province is the residence of many ethnic minorities with the diversity of cultural life, the advantage of natural tourism resources deriving from many archaeological relics and monuments, history areas, protected areas, national parks which are suitable for the development of community-based tourism. Based on the data of a community-based tourism survey conducted in 2019 in the west of Thanh Hoa province, the article analyzes current situation and suggests solutions to effectively develop and at the same time, ensure the principles of community-based tourism, towards sustainable development.

Keywords: Community-based tourism; community tourism; community; tourism

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-01
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH